Thứ Sáu , Tháng Sáu 9 2023

Tài liệu khác

Đây là mục con của chuyên mục ‘Tài liệu tham khảo’, gồm các tài liệu khác không phải luận văn, tiểu luận, eBook trong lĩnh vực pháp luật.

It’s said that to translate is sometimes to betray

To translate is sometimes to betray

To translate, by scholarly definition, is the communication of meaning from one language (the source) to another language (the target). The purpose of translation is to convey the original tone and intent of a message, taking into account cultural and regional differences between source and target languages. The terms translation …

Đọc tiếp »